Verksamhet

Hörnstenarna

– Vi vill vara ett lokalt människonära bolag som producerar sådana skogliga tjänster som varje skogsägare vid varje enskilt tillfälle behöver.
– Vi använder yrkeskunniga, erfarna entreprenörer att utföra det praktiska arbetet i skogen.
– Vi respekterar skogen och alla de värden som den har och högaktar det arbete som tidigare generationer har gjort för skogens bästa

Skogstjänstavtal

Vi uppgör skogstjänstavtal med skogsägaren, för att på det sättet trygga skogsegendomens utnyttjande på ett planenligt och långvarigt sätt.
Skogstjänstavtalets bas är skogsvårdsbudgeten som i allmänhet uppgörs årligen. Budgeten är en detaljerad plan på alla åtgärder som skall utföras på skogslägenheten under en överenskommen tidsperiod. Budgetperiodens längd kan variera från 1-5 år. Skogsavverkningskontrakten (rotkontrakt) uppgörs dock årligen skilt för sig.

Virkeshandel

En central del i vår verksamhet är virkeshandeln. Vi strävar att kontinuerligt ha tillräckligt stora virkesreserver på rot.
På detta sätt tryggar vi skogsindustrianläggningarnas virkesbehov året om. Detta långsiktiga och planerade samarbete med storindustrin tryggar den bästa möjliga ekonomiska nyttan åt skogsägaren.

Skogsvård och skogsenergihantering

Vi utför plantskogsskötsel och planteringsarbeten. Vi anskaffar allt material, såsom plantor och frön, som behövs för skogsodlingen. Vi ger gärna råd och instruktioner åt den självverksamma skogsägaren. Vi tar till vara hyggesrester och stubbar från förnyelseavverkningarna samt utför nödvändig markberedning i samband med detta. Vi sköter även om alla slag av stödansökningar angående skogshushållningen, (kemera-stöd).

Länkar

Kotkamills